Warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe z informacjami dla klientów

Spis treści

 1. Zakres

 2. Zawarcie umowy

 3. Prawo do odstąpienia od umowy

 4. Ceny i warunki płatności

 5. Warunki dostawy i wysyłki

 6. Zastrzeżenie własności

 7. Odpowiedzialność za wady (gwarancja)

 8. Realizacja kuponów promocyjnych

 9. Realizacja kuponów upominkowych

 10. Obowiązujące prawo

 11. Miejsce jurysdykcji

 12. Alternatywne metody rozwiązywania sporów

1) Zakres

1.1 Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej „OWH”) firmy ZSL International Logistics  GMBH (zwane dalej „sprzedawcą”) mają zastosowanie do wszystkich umów dostawy towarów, które konsument lub przedsiębiorca (zwany dalej „klientem”) ze sprzedawcą dotyczą towary przedstawione przez sprzedającego w jego sklepie internetowym. Sprzeciwiamy się włączeniu własnych warunków klienta, chyba że uzgodniono inaczej.

1.2 Niniejsze warunki mają zastosowanie odpowiednio do umów na dostawę kuponów, chyba że wyraźnie postanowiono inaczej.

1.3 Konsumentem w rozumieniu niniejszych Ogólnych warunków handlowych jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w dużej mierze nie można przypisać jej działalności komercyjnej ani niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorca w rozumieniu niniejszych warunków to osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa działająca w ramach transakcji prawnej w ramach prowadzonej przez siebie działalności komercyjnej lub niezależnej działalności zawodowej.

2) Zawarcie umowy

2.1 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym sprzedawcy nie są wiążącymi ofertami ze strony sprzedawcy, ale służą do złożenia wiążącej oferty przez klienta.

2.2 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia zintegrowanego ze sklepem internetowym sprzedawcy. Po umieszczeniu wybranych towarów w wirtualnym koszyku i przejściu elektronicznego procesu zamawiania klient składa prawnie wiążącą ofertę dotyczącą towarów znajdujących się w koszyku, klikając przycisk kończący proces zamawiania. Klient może również złożyć ofertę sprzedawcy przez telefon.

2.3 Sprzedawca może zaakceptować ofertę klienta w ciągu pięciu dni,

 • poprzez przesłanie klientowi pisemnego potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia w formie tekstowej (faks lub e-mail), przy czym decydujące znaczenie ma otrzymanie potwierdzenia zamówienia przez klienta, lub

 • poprzez dostarczenie zamówionego towaru do klienta, przy czym decydujący jest dostęp do towaru do klienta, lub

 • prosząc klienta o zapłatę po złożeniu zamówienia.

Jeżeli dostępnych jest kilka z wyżej wymienionych alternatyw, umowa zostaje zawarta, gdy jedna z wyżej wymienionych alternatyw pojawi się jako pierwsza. Termin na przyjęcie oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się pod koniec piątego dnia po wysłaniu oferty. Jeżeli sprzedawca nie zaakceptuje oferty klienta w wyżej wymienionym terminie, uznaje się to za odrzucenie oferty, w wyniku czego klient nie jest już związany oświadczeniem woli.

2.4W przypadku wybrania metody płatności „PayPal Express” płatność jest przetwarzana przez dostawcę usług płatniczych PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej: „PayPal”), z ważnością PayPal - Warunki użytkowania, dostępne na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub - jeśli klient nie ma konta PayPal - zgodnie z warunkami płatności bez konta PayPal, dostępny na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Jeśli klient wybierze „PayPal Express” jako metodę płatności w ramach procesu składania zamówień online, wystawia również zlecenie płatnicze na PayPal, klikając przycisk kończący proces zamówienia. W takim przypadku sprzedawca deklaruje akceptację oferty klienta w tym czasie

2.5 Podczas składania oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedającego sprzedawca zapisuje tekst umowy i przesyła go do klienta w formie tekstowej (np. E-mail, faks lub list) po złożeniu zamówienia wraz z niniejszym OWU. Ponadto tekst umowy jest archiwizowany na stronie internetowej sprzedawcy i może być wywoływany przez klienta bezpłatnie za pośrednictwem jego konta klienta chronionego hasłem, podając odpowiednie dane logowania, pod warunkiem, że klient utworzył konto klienta w sklepie internetowym sprzedawcy przed wysłaniem zamówienia.

2.6 Przed wiążącym złożeniem zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedającego klient może zidentyfikować możliwe błędy wprowadzania danych, uważnie czytając informacje wyświetlane na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym dla lepszego wykrywania błędów wejściowych może być funkcja powiększania w przeglądarce, która służy do powiększania wyświetlacza na ekranie. Klient może poprawić swoje wpisy w ramach elektronicznego procesu zamawiania za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy, dopóki nie kliknie przycisku kończącego proces zamawiania.

2.7 Do zawarcia umowy dostępny jest tylko język niemiecki.

2.8 Przetwarzanie zamówień i kontakt zazwyczaj odbywają się za pośrednictwem poczty elektronicznej i automatycznego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego do przetworzenia zamówienia jest poprawny, aby wiadomości e-mail wysłane przez sprzedawcę mogły być odbierane pod tym adresem. W szczególności, korzystając z filtrów SPAM, klient musi upewnić się, że wszystkie e-maile wysłane przez sprzedawcę lub osoby trzecie zlecone przy realizacji zamówienia mogą zostać dostarczone.

3) Prawo do odstąpienia od umowy

3.1 Konsumenci mają zazwyczaj prawo do odstąpienia od umowy.

3.2 Więcej informacji na temat prawa do rezygnacji można znaleźć w polityce anulowania przez sprzedającego.

4) Ceny i warunki płatności

4.1 O ile w opisie produktu sprzedającego nie podano inaczej, podane ceny są cenami ogółem zawierającymi podatek VAT. Wszelkie dodatkowe koszty dostawy i wysyłki są określone osobno w odpowiednim opisie produktu.

4.2 Opcje płatności zostaną przekazane klientowi w sklepie internetowym sprzedawcy.

4.3 Jeśli przedpłata została uzgodniona przelewem bankowym, płatność jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy, chyba że strony uzgodniły późniejszy termin płatności.

4.4 Jeśli płatność jest dokonywana przy użyciu metody płatności oferowanej przez PayPal, płatność jest przetwarzana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej: „PayPal”), z ważnością Warunki korzystania z PayPal, dostępne na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub - jeśli klient nie ma konta PayPal - na warunkach płatności bez konta PayPal , można wyświetlić na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

4.5 W przypadku wybrania metody płatności „Polecenie zapłaty PayPal”, PayPal obciąży kwotę faktury z rachunku bankowego klienta po wydaniu upoważnienia do polecenia zapłaty SEPA, ale nie przed upływem terminu na uprzednią informację w imieniu sprzedawcy. Informacje wstępne („Powiadomienie wstępne”) to każda wiadomość (np. Faktura, polisa, umowa) do klienta, który ogłasza polecenie zapłaty za pomocą polecenia zapłaty SEPA. Jeżeli polecenie zapłaty nie zostanie zrealizowane z powodu niewystarczających środków na rachunku lub z powodu dostarczenia nieprawidłowego rachunku bankowego lub jeśli klient sprzeciwi się temu poleceniu, chociaż nie jest do tego upoważniony, klient musi ponieść opłaty wynikające z obciążenia zwrotnego odpowiedniej instytucji kredytowej, jeśli jest za to odpowiedzialny .

5) Warunki dostawy i wysyłki

5.1 Dostawa towarów odbywa się w drodze pod adres podany przez klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Podczas przetwarzania transakcji decydujący jest adres dostawy podany w przetwarzaniu zamówienia sprzedawcy.

5.2 Jeśli firma transportowa odeśle towary do sprzedawcy, ponieważ dostawa do klienta nie była możliwa, klient ponosi koszty nieudanej wysyłki. Nie dotyczy to sytuacji, gdy klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, jeśli nie jest odpowiedzialny za okoliczności, które doprowadziły do ​​niemożności dostawy lub jeżeli tymczasowo uniemożliwiono mu przyjęcie oferowanej usługi, chyba że sprzedawca dał mu to prawo służba ogłosiła z odpowiednim wyprzedzeniem czas.

5.3 Odbiór nie jest możliwy ze względów logistycznych.

5.4 Kupony są przekazywane klientowi w następujący sposób:

 • przez pobranie

 • przez e-mail

6) Zastrzeżenie własności

Jeżeli sprzedawca dokona płatności zaliczkowych, zachowuje tytuł własności dostarczonego towaru do momentu pełnej zapłaty należnej ceny zakupu.

7) Odpowiedzialność za wady (gwarancja)

7.1 Jeżeli zakupiony przedmiot jest wadliwy, obowiązują przepisy ustawowej odpowiedzialności za wady.

7.2 Klient jest proszony o złożenie skargi do dostawcy o dostarczonych towarach z oczywistymi uszkodzeniami w transporcie i poinformowanie o tym sprzedawcy. Jeśli klient nie zastosuje się do tego, nie ma to wpływu na jego prawne lub umowne roszczenia z tytułu wad.

8) Realizacja kuponów promocyjnych

8.1 Kupony, które są wydawane bezpłatnie przez sprzedawcę w ramach promocji o określonym okresie ważności i które nie mogą zostać zakupione przez klienta (zwane dalej „kuponami promocyjnymi”), można zrealizować wyłącznie w sklepie internetowym sprzedawcy i tylko w określonym czasie.

8.2 Poszczególne produkty mogą zostać wykluczone z kampanii kuponów, jeśli istnieje odpowiednie ograniczenie w treści kuponu.

8.3 Kupony promocyjne można wykorzystać tylko przed zakończeniem procesu zamówienia. Późniejsze przesunięcie nie jest możliwe.

8.4 Podczas składania zamówienia można wykorzystać kilka kuponów promocyjnych.

8.5 Wartość towarów musi co najmniej odpowiadać kwocie kuponu promocyjnego. Wszelkie pozostałe środki nie zostaną zwrócone przez sprzedającego.

8.6 Jeśli wartość kuponu promocyjnego nie jest wystarczająca do pokrycia zamówienia, można wybrać jedną z innych metod płatności oferowanych przez sprzedającego w celu zapłaty różnicy.

8.7 Kredyt kuponu promocyjnego nie jest wypłacany gotówką ani odsetkami.

8.8 Kupon promocyjny nie zostanie zwrócony, jeśli klient zwróci całość lub część towarów opłaconych kuponem promocyjnym w ramach swojego ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.

8.9 Kupon promocyjny przeznaczony jest wyłącznie do użytku przez osobę na nim wskazaną. Przeniesienie kuponu kampanii na osoby trzecie jest wykluczone. Sprzedawca jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do sprawdzenia uprawnień materialnych danego posiadacza kuponu.

9) Realizacja kuponów upominkowych

9.1 Kupony, które można kupić za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedawcy (zwane dalej „kuponami upominkowymi”), można wykorzystać tylko w sklepie internetowym sprzedawcy, chyba że kupon stanowi inaczej.

9.2 Kupony upominkowe i pozostałe kupony upominkowe można zrealizować do końca trzeciego roku po roku zakupu kuponu. Pozostały kredyt zostanie zaksięgowany klientowi przed upływem terminu ważności.

9.3 Kupony upominkowe można wykorzystać tylko przed zakończeniem procesu zamówienia. Późniejsze przesunięcie nie jest możliwe.

9.4 Podczas składania zamówienia można wymienić kilka kuponów upominkowych.

9.5 Kupony upominkowe można wykorzystać wyłącznie na zakup towarów, a nie na zakup kolejnych kuponów upominkowych.

9.6 Jeśli wartość kuponu podarunkowego nie jest wystarczająca do pokrycia zamówienia, można wybrać jedną z innych metod płatności oferowanych przez sprzedającego w celu zapłaty różnicy.

9.7 Kredyt kuponu podarunkowego nie jest wypłacany gotówką ani odsetkami.

9.8 Kupon podarunkowy jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez osobę na nim wskazaną. Przeniesienie kuponu upominkowego na osobę trzecią jest wykluczone. Sprzedawca jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do sprawdzenia uprawnień materialnych danego posiadacza kuponu.

10) Obowiązujące prawo

Prawo Republiki Federalnej Niemiec ma zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych stron, z wyjątkiem przepisów dotyczących międzynarodowego zakupu rzeczy ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim udzielona ochrona nie zostanie cofnięta przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

11) Miejsce jurysdykcji

Jeśli klient działa jako handlowiec, osoba prawna na podstawie prawa publicznego lub specjalny fundusz na podstawie prawa publicznego z siedzibą na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest miejsce prowadzenia działalności przez sprzedawcę. Jeżeli klient ma siedzibę poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, miejscem prowadzenia działalności przez sprzedawcę jest wyłączne miejsce jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy, jeżeli umowa lub roszczenia wynikające z umowy można przypisać działalności zawodowej lub handlowej klienta. W powyższych przypadkach sprzedawca jest jednak uprawniony do wezwania sądu w siedzibie klienta.

12) Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów

12.1 Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów w Internecie pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z internetowych umów sprzedaży lub usług, w które zaangażowany jest konsument.

12.2 Sprzedawca nie jest ani zobowiązany, ani nie chce uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed arbitrażem konsumenckim.

Product added to wishlist

W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Pozostając na stronie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie tej technologii.